Oddiyanam (Hip Chain) 

Catalog

Stone type v
Metal Finish v